PN-219/18/MK Dostawa: Uniwersalny zestaw do aferezy, jednorazowego użytku, jałowy (do posiadanego przez Zamawiajacego separatora komórkowego-Amikus Crescendo produkcji Baxter/Fenwal)

Drukuj

PN-219/18/MK

 

 

Dostawa: Uniwersalny zestaw do aferezy, jednorazowego użytku, jałowy (do posiadanego przez Zamawiajacego separatora komórkowego-Amikus Crescendo produkcji Baxter/Fenwal)

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 221 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 tj.)

 


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

 


08-01-2019


› Informacja z otwarcia oferty

 


15-01-2019


› Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty